×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Fångat på vår radar

Inte självklart att
ta del av handlingar
efter förvärvet

Enligt en dom från hovrätten har köpare som granskat handlingar i samband med företagsköp inte rätt att utan vidare få ut de handlingar, som inte automatiskt följer med verksamheten såsom aktiebok, bolagsordning och gällande avtal, från säljaren. Tillgång till handlingarna förutsätter att parterna uttryckligen har reglerat frågan i kontraktet. Om detta avtalsmoment inte regleras i kontraktet kan det få oönskade konsekvenser för en köpare vid en eventuell framtida tvist.

Aktieförvärv kan ske på olika sätt. Vid köp av en större aktiepost eller alla aktierna i ett bolag gör köparen ofta en företagsundersökning för att få bättre information om bolagets verksamhet i olika avseenden. Avtalsproceduren kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på bl.a. målbolagets ägarförhållanden, bransch, verksamhet, och storlek.

Reglering av proceduren

Innan förhandlingen mellan säljare och köpare inleds ingår parterna vanligtvis ett föravtal, s.k. letter of intent, som reglerar den kommande proceduren. I detta skede brukar parterna också ingå ett sekretessavtal, som omfattar den information som utbyts under förhandlingarna. Därefter inleds en omfattande granskning som görs av köparen. Informationen som kommer fram i samband med granskningen läggs till grund för avtalsförhandlingen mellan köparen och säljaren och resulterar bl.a. i friskrivningar, garantier eller andra villkor om fördelning av risker kring specifika frågor som köparen upptäckt vid granskningen.

Due diligence-processen

Företagsgranskningen, eller due diligence som det ofta kallas, är själva arbetsprocessen och metoden som används för att samla in och analysera information om målbolaget. Detta kan gå till på olika sätt. Köparen kan antingen ges tillträde till ett dokumentrum, s.k. datarum, fyllt med pärmar i vilka säljaren har sammanställt information, eller så får köparen tillgång till materialet i digital form, antingen på CD-skiva eller via inloggning på ett s.k. virtuellt datarum.

Dokumenten är vanligtvis sammanställda utifrån en frågelista som upprättas av köparen och innehåller information om målbolaget bolagsstruktur, tillgångar, finansiella ställning, leverantörs- och kundavtal, anställda, immateriella rättigheter och andra förhållanden som är viktiga för köparens bedömning av målbolaget. Granskningen utförs och redovisas för köparen av dennes olika konsulter, bl.a. advokater, revisorer och tekniska rådgivare. Därtill kompletteras informationsgivningen av t.ex. muntlig information från säljaren och målbolagets ledning och genom inspektioner på anläggningar.

Många dokument i datarummet tillhör målbolaget och följer därmed med verksamheten vid övergången. Fullföljer köparen förvärvet får han således tillgång till dessa dokument. För att i efterhand kunna bedöma säljarens ansvar måste man dock veta exakt vilken information som medtagits respektive utelämnats i datarummet.

Hovrättens dom

I det aktuella målet ville köparen (Fly Scand Group AB) av aktierna i målbolaget Falcon Air AB ogiltigförklara köpet på grund av att säljaren (Posten AB) svikligen skulle ha förlett Fly Scand vid avtalsslutet. Enligt Fly Scand hade Posten förtigit viktiga omständigheter och begärde därför hos tingsrätten att Posten skulle lämna ut handlingar som Fly Scand hade fått granska inför köpet. Fly Scands talan avsåg dock inte ogiltighet, utan bara s.k. materiell edition i enlighet med rättegångsbalkens regler, vilket i detta fall endast innebar en begäran om att tingsrätten skulle förklara Posten skyldigt att utge handlingarna.

Hovrätten ansåg inte att de åberopade processrättsliga reglerna var tillämpliga. Anledningen till detta var att avtalet mellan säljaren och köparen inte gav nödvändigt stöd för att de begärda handlingarna skulle utlämnas. Köparen hade alltså inte äganderätt till de begärda handlingarna och hade inte heller på något annat sätt tillförsäkrat sig rätten att utfå dem.

Ytterligare ett avtalsmoment

Hovrättens dom ger en tydlig anvisning vad gäller utformningen av avtal i samband med aktieköp. Den information som köparen tar del av i samband med granskningen av målbolaget bör alltså preciseras och utgöra en del av kontraktet. Detta gäller inte bara handlingar som tillhandahållits av säljaren utan även muntlig information som lämnats av säljaren och som upprättats i särskilt protokoll. Underlaget som granskats bör antingen förvaras hos en tredje part så länge det finns gällande garantier, eller kopieras upp så att båda parter har tillgång det samlade materialet. Om inte köparen tillförsäkrar sig rätten till handlingarna kan det medföra stora förluster i framtiden.

 

Köprätt Due Diligence Företagsförvärv

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.