×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Våra case

Stämpeln
överlever IT-eran
vid affärer i Polen

Vi har på senare tid noterat att fler svenska företag får upp ögonen för affärsmöjligheter i Polen. Landets förstärkta ekonomi, tillsammans med dess geografiska läge och med en befolkning på omkring 40 miljoner invånare, har lett till ökad närvaro av svenska företag på den polska marknaden.

Den som gjort affärer i Polen har dock säkerligen stött på en del svårigheter i samband med myndighetskontakter, inte minst vad gäller formaliakrav som ofta ställs på avtal, protokoll och andra typer av handlingar. Därtill kan kraven variera från olika myndigheter och domstolar, då vissa beslutsfattare, bl.a. domare, tar sig friheten att begära särskilda kompletterande handlingar eller stämplar.
      Därmed kan det hända att det ställs krav som går utöver de lagstadgade kraven, vilket för lösningsorienterade svenskar kan skapa viss frustration.

Notarius Publicus

I de flesta fall krävs det att handlingarna skrivs på eller översätts till polska. Som regel ska de notariseras av Notarius Publicus och ofta även förses med s.k. apostille, d.v.s. ytterligare en stämpel från en annan Notarius Publicus. Därtill ska rätt personer – ofta samtidigt – underteckna handlingarna. Och allt detta ska ske i rätt tid.

Vårt aktuella uppdrag gick ut på att få ihop ett relativt komplicerat förvärv på ganska kort tid. Vi företrädde köparen, vars ursprungliga plan var att köpa aktierna i ett målbolag. Under processens gång ändrades dock förutsättningarna, vilket ledde till att parterna i stället valde att genomföra affären med ett annat upplägg; först köptes aktier i ett nystartat bolag, därefter överläts inkråmet från säljaren in i det nya bolaget, och slutligen tecknade parterna ett hyresavtal för fortsatt drift av verksamheten på säljarens fastighet.

Samtliga delmoment av affären krävde, förutom själva huvudavtalen, ytterligare handlingar såsom bolagsstämmobeslut, styrelseprotokoll, fullmakter och ansökningshandlingar.

Nära samarbete med Ally Law-kollegor i Polen

Trots enorm tidspress kan vi i efterhand konstatera att vi tack vare ett nära samarbete med våra polska kollegor på advokatbyrån Izabella Żyglicka i Wspólnicy i Katowice lyckades sy ihop affären på ett smidigt sätt.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.