Välj medling - och undvik dyra rättsprocesser

Medling kan vara ett alternativ till dyra och utdragna tvister vid domstol eller skiljenämnd, även vid affärstvister. En ny lag ökar förutsättningarna att lösa tvister på frivillig väg.

Ökade möjligheter för medling
Genom en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2011 har möjligheterna för parter att lösa tvister på frivillig väg ökat. Syftet med lagen är att göra medlingsförfarandet mer attraktivt. Detta sker bl.a. genom att medlingsöverenskommelser ska kunna förklaras verkställbara av tingsrätt och att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling. Därtill stadgas att tystnadsplikt ska gälla för medlaren.
Lagen tillämpas på sådana tvister där parterna kan förlikas, d.v.s. flertalet kommersiella tvister, och där parterna har hemvist inom EU, dock (märkligt nog) med undantag då någon part har hemvist i Danmark.
Utöver bestämmelserna i den nya lagen har ändringar införts i andra bestämmelser om medling och förlikning. Bland annat har tingsrättens skyldighet att verka för att parterna når en förlikningsöverenskommelse skärpts. Det har också införts regler om förlikning och särskild medling för processer i hovrätten.

En outnyttjad resurs?
Advokatkostnaderna i samband med kommersiella tvister kommer ofta upp i hundratusentals kronor, inte sällan över miljonen. För stora företag som inte är särskilt kostnadskänsliga må frågan ha mindre betydelse. För mindre och medelstora företag får dock kostnaderna större vikt. Ett särskilt problem är de fall när kostnaderna för tvisten överstiger det värde som man tvistar om. Rättegångskostnaderna blir då en rättssäkerhetsfråga. Det blir helt enkelt ekonomiskt oförsvarligt att få sin sak prövad.
I fall som dessa kan det finnas mycket att vinna genom att använda sig av medling. Förutom att det är mer kostnadseffektivt löses tvisten mycket snabbare än i domstol. Andra fördelar är att förfarandet, till skillnad mot en domstolsprocess, är konfidentiellt och att det dessutom står parterna fritt att finna en egen lösning som inte begränsas av processuella regler.

(Processrätt. Civilrätt. Medling, 2011-09-28)

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning.
Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.

Facebook Twitter
Utskrift