Kommunal säljverksamhet under luppen

Kristianstads kommun har nyligen retirerat från sin försäljning av vissa larmtjänster. Konkurrensverket ansåg delar av verksamheten vara otillåten. Flera viktiga avgöranden är att vänta.

De nya reglerna om kommunal säljverksamhet börjar få effekt. Fyra stämningsansökningar från Konkurrensverket väntar på sin bedömning och exempel börjar rulla in på hur kommunerna väljer att frivilligt avveckla för långtgående verksamhet efter uppvaktning från verket. Frågan om kommunal säljverksamhet anges som ett av årets prioriterade områden i generaldirektör Dan Sjöbloms anförande vid Konkurrensrättsforum den 12 april 2012. 

"Ett område där vi fått ett vassare regelverk nyligen är när statliga myndigheter eller kommuner bedriver säljverksamhet i egen regi. Det finns en uppenbar risk att detta inte sker på samma villkor som när privata företag bedriver verksamhet. Möjligheterna att kalkylera och ta betalt för olika risker är helt olika. Detsamma gäller vid garantier för lån och säkerhet. En kommun, eller staten, riskerar ju aldrig att gå i konkurs. Därför var det mycket välkommet när konkurrenslagen fick ett tillägg som förbjuder konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet."

Kristianstadsfallet
I ett beslut från den 6 mars 2012 avslutar Verket ett ärende rörande försäljning av räddningstjänster. Ärendet lämnas utan åtgärd sedan kommunen valt att omvända sig under galgen. Anmälan i ärendet kom från en privat aktör som hävdade att Räddningstjänsten i kommunen var aktiv på den privata marknaden för larmtjänster och att man i sin egenskap av kommun kunde bedriva verksamhet på andra och mer förmånliga villkor än de privata aktörerna. Det handlade bl.a. om att kommunal verksamhet inom området står utanför lagstadgade krav på auktorisation, att samnyttjande av statligt finansierade lokaler gör att verksamheten inte behöver belastas med några kapitalkostnader, att kommunen genom sin befintliga larmcentral garanteras vissa volymer samt att en blandning sker av myndighetsutövning och affärsverksamhet. Vid en genomlysning av ärendet gjorde Konkurrensverket bedömningen att ett antal av Räddningstjänstens larmtjänster kommit att snedvrida eller hämma konkurrensen och att de låg utanför den kommunala kompetensen.
Kommunen åtog sig att säga upp och avsluta avtal kring de aktuella tjänsterna så snart uppsägningstiden gått ut. Med anledning av detta åtagande avslutade Verket ärendet utan vidare åtgärd.

Andra fall
Alla kommuner är inte lika samarbetsvilliga. Under året kan vi räkna med ett antal viktiga domstolsavgöranden, där Konkurrensverket valt att gå vidare till domstol för att få ärendet prövat. I skrivande stund ligger fyra stämningsansökningar från Konkurrensverket på Stockholms tingsrätt bord för bedömning.
Det första handlar också om en räddningstjänst (denna gång bedriven som ett kommunalförbund) som vägrar att ge en konkurrent tillgång till ett övningsområde som användes för att arrangera brandskyddsutbildning. Förfarandet anses av verket hämma konkurrensen då det innebär en vägran att upplåta väsentlig infrastruktur, en fråga som tidigare prövats i bl.a. Posten ./. City Mail avgöranden.
Det andra ärendet rör ett kommunalägt bussbolag i Skellefteå. Bolaget bedriver beställningstrafik i konkurrens med andra privata företag i regionen. För ändamålet används andra bussar än de som körs inom stadstrafiken. Konkurrensverket har sett verksamheten, som har en betydande andel av marknaden, som konkurrenshämmande. Verksamheten anses vidare ligga utanför den kommunala kompetensen.
Det tredje ärendet gäller ett kommunalt bolag i Västerås som sålt bredbandstjänster i nät utanför den egna kommunen och i konkurrens med privata företag. Konkurrensverket hävdar att verksamheten såväl snedvrider och hämmar konkurrensen som står i strid mot den kommunala lokaliseringsprincipen.
Det fjärde fallet rör Servicekontoret i Borås kommun som sålt tjänster inom anläggning och gatuunderhåll till offentliga aktörer, företag och privatpersoner både i och utanför kommunen. Enligt Konkurrensverket hämmar och snedvrider Servicekontorets genom sitt agerande konkurrensen på den lokala marknaden, bland annat genom att göra det svårare för företag att etablera sig.Under 2012 kan vi således vänta oss de första domstolsavgörandena på området och därmed tydligare gränser för vad kommunen får och inte får göra i sin säljverksamhet på en marknad med flera aktörer.

Framtiden?
Det är tydligt att Konkurrensverket har för avsikt att skapa rättning i leden. Det kan nog förväntas att flera av dagens kommunala verksamheter kommer under verkets lupp framöver. I första hand är verket nog ute efter självsanering och självrättelse. Där en sådan uteblir lär rättsliga processer vara att vänta.
För perspektivs vinnande bör nämnas att reglerna om kommunal säljverksamhet inte handlar om ett totalförbud för offentliga institutioner att sälja varor eller tjänster. Det handlar helt om på vilket sätt och under vilka förhållanden det sker. Det avgörande är att kommunerna i sin verksamhet inte skapar sig otillbörliga konkurrensfördelar eller konkurrerar på ojusta villkor.
Översynen av kommunal säljverksamhet har börjat. Kommunal säljverksamhet är under luppen och det kan bli kännbart för kommuner som inte rättar sig i ledet. Lagstiftningen ger nämligen verket goda möjligheter att lägga makt bakom orden. Om påföljder och effekter av regelbrott får vi återkomma i en annan artikel. 

Kommunal säljverksamhet. Konkurrensrätt. Offentlig rätt.

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning.
Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.

Facebook Twitter
Utskrift