2016-11-14

Grattis till årets nobelpristagare i ekonomi!

Roligt att också andra visar intresse för de kommersiella kontrakten.

Läs mer
2016-04-01

Office IT-Partner vann quizet!

Tack alla som deltog i vårt quiz på B2B-mässan på Sparbanken Skåne Arena den 15 mars och för alla givande samtal om vår, er och juridikens värld. Det ...

Läs mer
2016-03-07

Nytt från oss!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om Maria, som är ny delägare i firman, och om Torgny, som ansvarar för våra klienters skattefrågor och -processer. Dessu...

Läs mer
2015-09-10

Nej, det är inte OK att attestera egen övertid

Platschef blev avskedad från sin anställning på grund av felaktiga attesteringar av egna tidrapporter. Domstolen fann att avskedandet var korrekt.

Läs mer
2014-12-17

Databaser - en dyrköpt julklapp?

Färskt domstolsavgörande visar att det kan kosta mer än det smakar att ta med sig databaser från sitt gamla jobb när man startar eget.

Läs mer
2014-11-20

Vad vet du om låneförbudet för aktiebolag?

Har du som är verksam i ett aktiebolag koll på det s.k. låneförbudet? Många företagare känner inte till att det finns särskilda regler om förbjudna lå...

Läs mer
2014-10-01

Är motpartens behörighet kontrollerad?

Konsultföretag fick ingen ersättning från den ideella föreningen för utfört uppdrag. Ordföranden i föreningen var nämligen inte behörig att ensam teck...

Läs mer
2014-05-26

Crowd Funding & Crowd Equity

En affärsjuridisk kommentar kring några aktuella investeringsformer över nätet.

Läs mer
2014-05-22

Gäller ett avtal som man aldrig skrivit under?

Normalt ingås avtal genom aktiv handling men ibland kan man bli bunden även om man är passiv. Vi tittar närmare på frågan, som nyligen behandlats i et...

Läs mer
2014-04-28

Internetavtal

Avtalstecknande över Internet, en smidig lösning, men är det säkert?

Läs mer
2014-04-11

Medling i kommersiella tvister

Kommersiella tvister som hamnar i domstol eller skiljeförfarande slutar ofta med en dyr nota för den part som förlorar. Ett sätt att undvika dessa ris...

Läs mer
2014-01-16

Lån eller gåva?

Det förekommer då och då att pengar förs över mellan två personer - ofta närstående - utan dokumentation och utan att det framgår om och när pengarna ...

Läs mer
2013-12-18

Nu tändas tusen juleljus

Men glöm inte att släcka! Försäkringsvillkoren innehåller nämligen allt oftare begränsningar som fråntar dig rätten till ersättning.

Läs mer
2013-12-18

En god tomte

Söt tomte skapar osämja bland skumföretag.

Läs mer
2013-08-20

Lillebrorssamhället?

Integritet och effektivitet diskuteras i förslag till ny lag om kameraövervakning.

Läs mer
2013-06-03

ÄTA eller inte ÄTA?

I samband med byggentreprenader är tvister om ändrings- och tilläggsarbeten (s.k. ÄTA-arbeten) ständigt återkommande. I en färsk dom från hovrätten ha...

Läs mer
2013-04-12

Personligt ansvar för styrelseledamot

Ledamot i bolagsstyrelse blev personligt betalningsansvarig för vissa av bolagets skulder i färsk hovrättsdom.

Läs mer
2013-03-27

Skriver rätt person under avtalet?

Undertecknat avtal var ogiltigt. Affärsområdeschef var inte behörig.

Läs mer
2013-03-19

Mindre risk att åtalas för förseningar med årsredovisning och årsbokslut

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som skulle innebära att det blir svårare att åtala den som begått ett ringa bokföringsbrott. Syftet med försla...

Läs mer
2013-03-07

Villaägare får betala notan för fuktskadade hus

Hovrätten meddelade i början av året en dom av stort intresse för landets ägare av hus som byggs med moderna byggnadsmetoder men även generellt då den...

Läs mer
2013-03-01

Konsumentens ställning på Internet försvagas

Stockholms tingsrätts avdelning för immaterialrätt har i ett avgörande nyligen tagit ställning för en stor internetaktör på ett sätt som kan betyda at...

Läs mer
2013-02-12

Stoppningsrätt underkändes, reklamation skedde för sent

Ett företag gick miste om rätten att innehålla betalning vid felaktig leverans eftersom det försummat sin reklamationsplikt. Nytt Hovrättsfall underst...

Läs mer
2013-02-05

Informera mera, eller riskera betalning!

Den 'eviga frågan' om informationsansvar vid företagsöverlåtelser belyst i färsk Hovrättsdom. Säljare av aktier fick betala miljonskadestånd för missv...

Läs mer
2013-02-03

Ett kvartssekel i affärsjuridikens tjänst
Så nu gasar vi vidare

I år är det tjugofem år sedan vi bestämde oss för att förverkliga en gemensam dröm. Att skapa ett kunskapsföretag inom advokatyrket. Att samla en grup...

Läs mer
2013-01-08

Vilken egendom kan kronofogden utmäta?

I ett aktuellt avgörande konstaterade hovrätten att kronofogden inte hade rätt att mäta ut en båt och en båtvagn för en persons skulder. Det var nämli...

Läs mer
2013-02-05

Svar på mailen inte nog för avtal.

Konsult fick själv stå risken för att avtal inte formaliserats.

Läs mer
2012-11-15

Nätet stramas åt runt pirater

Den svenska Ipred-lagen strider inte mot EU-rätten. Enskilda får fortsatt begära ut information om misstänkta nätpirater.

Läs mer
2012-10-22

Semester under arbetsbefriad uppsägningstid?

Har en arbetsgivare rätt att förlägga intjänad semester till en arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad? Den frågan avgj...

Läs mer
2012-10-04

Inte solklart i molnet

Företag som erbjuder e-tjänster, eller som nyttjar molnstrukturer, har ett långtgående ansvar för personuppgifter.

Läs mer
2012-10-01

Att ge eller ta muta

Sedan den 1 juli 2012 gäller skärpta regler för mutbrott. Nya lagstiftningen gäller fler situationer och fler personer än tidigare.

Läs mer
2012-09-20

Verkligt kommissionsavtal?

Hur säkrar du varorna om din återförsäljare går i konkurs? Högsta domstolen bedömer ett kommissionsavtal och ger vägledning i frågan.

Läs mer
2012-06-11

Likvidation - ett sätt att bli av med delägare?

Efter meningsskiljaktigheter mellan delägarna i ett IT bolag beslöt majoriteten - trots förekomsten av ett aktieägaravtal - att likvidera bolaget för ...

Läs mer
2012-05-23

Nyheter att vänta inom offentlig upphandling

'Lägsta pris' ersätts med 'lägsta kostnad', osunda affärsmetoder motarbetas och miljö- och andra samhällsmål lyfts fram när upphandlingarna effektivis...

Läs mer
2012-05-04

Tyvärr, fordringen är inte preskriberad

En 17 år gammal fordran var enligt högsta domstolen inte preskriberad då åtminstone något av de 27 översända kravbreven ansågs ha nått gäldenären - oa...

Läs mer
2012-04-17

Kommunal säljverksamhet under luppen

Kristianstads kommun har nyligen retirerat från sin försäljning av vissa larmtjänster. Konkurrensverket ansåg delar av verksamheten vara otillåten. Fl...

Läs mer
2012-02-06

Slarv med upphandling kan kosta 10 miljoner kronor i avgifter

Konkurrensverket skärper tonen. Kommun slarvade med en upphandling, försökte gömma sig bakom en tjänsteman och riskerar nu att få betala 10 miljoner k...

Läs mer
2012-01-25

E-post om konkurrent var vilseledande marknadsföring

Ett bolag mailade konkurrentens samarbetspartners och påstod att denne begick patentintrång.

Läs mer
2011-11-23

Exklusiva avtal - ett långskott.

Exklusiva återförsäljar- eller licensavtal som går över gränsen kan bli en dyr affär.

Läs mer
2011-09-28

Välj medling - och undvik dyra rättsprocesser

Medling kan vara ett alternativ till dyra och utdragna tvister vid domstol eller skiljenämnd, även vid affärstvister. En ny lag ökar förutsättningarn...

Läs mer
2011-06-20

Ny Plan- och Bygglag - för stora brister i den förra

Det krävdes 250 ändringsförslag från bl.a. PBL-kommittén och Boverket för att den tidigare Plan- och Bygglagen skulle ändras. Resultatet blev en helt ...

Läs mer
2011-05-23

CISG hit och CISG dit

Nu föreslår regeringen att även Sverige ska sluta internationella avtal på samma vis som 76 andra stater.

Läs mer
2011-05-03

Hårdare tag mot mutor i Sverige

Sverige blir alltmer korrupt. En statlig utredning föreslår därför en ny straffbestämmelse för mutbrott och en svensk kod om gåvor, belöningar och and...

2011-04-07

Kapitaltäckningsgarantier

Fly Me´s konkursbo kunde driva in drygt 27 miljoner kronor från Fly Me´s moderbolag - tack vare en kapitaltäckningsgaranti som moderbolaget hade utfär...

Läs mer
2011-03-24

Omplacerad eller en halv miljard kronor rikare...

...är två helt olika följder för två s.k. whistleblowers i två olika länder. Visslar du i pipan för att av avslöja allvarligare oegentligheter på arbe...

Läs mer
2011-03-09

Felaktigt avskedande kan bli dyrt

Arbetsdomstolen avgjorde nyligen ett mål rörande felaktigt avsked. Arbetsgivaren, Krokoms kommun, riktade omfattande anklagelser mot en anställd, men ...

Läs mer
2011-02-16

Ny varumärkeslag

Varumärken är idag viktiga tillgångar för alla företag. Den 1 juli 2011 börjar en ny mer EU-anpassad varumärkeslag att gälla.

Läs mer
2011-02-11

Patent skyddas bättre än fysisk egendom i annans konkurs enligt nytt rättsfall

Om du råkar ha egendom hos en annan person när denna går i konkurs är det troligast att du förlorar egendomen. Bedömningen kan dock bli en annan om eg...

Läs mer
2011-01-24

Nya Incoterms 2010

Vet du om att du från årsskiftet inte kan ange DDU när du hänvisar till Incoterms?

Läs mer
2011-01-19

Skriftligt avtal ändrat genom praktiskt handlande

Enligt en färsk dom från hovrätten har parternas agerande och praktiska tillämpning under avtalstiden ändrat innehållet i deras skriftliga avtal.

Läs mer
2011-01-14

Kontrollerar du vem som skriver under avtalet?

Om inte, kan det stå dig dyrt. I en färsk dom från hovrätten förklarades ett avtal ogiltigt för att en av undertecknarna saknat behörighet att ingå av...

Läs mer
2010-12-06

Lättnader för börsbolag

Nya regler om poströstning, ombud och kallelse förenklar för börsbolagen.

Läs mer
2010-11-02

Skarpare krav för SMS-lån

Från och med januari 2011 får vi en ny konsumentkreditlag. Huvudsyftet är att motverka de skuldsättningsproblem som SMS-lån och andra snabblån har för...

Läs mer
2010-10-25

Nya spelregler för offentlig upphandling

Sedan den 15 juli 2010 gäller nya regler för offentlig upphandling. Genom de nya reglerna trappas kampen mot felaktiga upphandlingar upp.

Läs mer
2010-10-19

Aktuellt seminarium om anställnings- och konsultrelationer

Höstens Affärsjuridiska seminarium hålls hos oss i Lund tisdagen den 26 oktober 2010.

Läs mer
2010-10-19

E-post och betalning avgörande för vad som avtalats

Aktuellt tingsrättsfall från Stockholm pekar på internets betydelse för den moderna avtalsrätten och att betalning av fakturor kan ses som godkännande...

Läs mer
2010-09-27

Nya standardvillkor för anläggningsleveranser

Standardvillkoren NLM 02 ersätts av NLM 10, som både förtydligar och skärper leverantörens ansvar.

Läs mer
2010-08-13

Ingen utredningsskyldighet vid upphandlingsmål

Regeringsrätten har i ett avgörande från slutet av förra året uttryckt att huvudregeln för domstolens utredningsansvar vid upphandlingsmål är att avst...

Läs mer
2010-06-07

Rätt att få ut granskade handlingar efter ett företagsköp

Köpare som granskat handlingar i samband med företagsköp har inte rätt att få ut handlingarna om det inte uttryckligen står i kontraktet.

Läs mer
2010-05-26

Allt finstilt är inte bindande!

I en färsk hovrättsdom ges vägledning för tolkning av "finstilta villkor". Hänvisning till villkor på hemsida underkändes.

Läs mer
2010-05-07

Stopp för kommunernas rätt att "förköpa" fastigheter

Förköpslagen infördes år 1968 för att förbättra kommuners möjlighet att bli ägare av mark för framtida tätortsexpansion. Nu avskaffas den kommunala fö...

Läs mer
2010-05-03

Frivillig revision

Små privata aktiebolag ska få välja om de ska ha en revisor eller inte.

Läs mer
2010-04-22

Ny viktig dom i USA om genpatent

En federal domstol i USA har ogiltigförklarat två patent på bröstcancergener. Domen kan minska möjligheten för företag att ta patent på mänskliga gene...

Läs mer
2010-04-13

Malaysia inför konkurrenslagstiftning

Konkurrenslagstiftningen börjar nu ta form också i länder i Asien. I april införs ny konkurrenslag i Malaysia.

Läs mer
2010-04-13

Näringsförbud för deltagande i karteller

Konkurrensverket har sedan en tid ytterligare ett vapen i kampen mot karteller. I mars kom verkets allmänna råd om näringsförbud.

Läs mer
2010-04-08

Köp från kommunala bolag

Nya lagregler gör det enklare att köpa varor och tjänster från kommunala bolag utan att upphandla.

Läs mer
2010-03-31

Är åldersdiskriminering godtagbar?

EU-domstolen har i två nya avgöranden prövat om åldersdiskriminering i vissa fall kan vara godtagbar.

Läs mer
2010-03-18

Vad är "skälig uppsägningstid"?

Högsta domstolen meddelade nyligen en principiellt viktig dom avseende uppsägningstid i ett återförsäljaravtal.

Läs mer
2010-03-14

Sänkt krav på aktiekapital

Från och med den 1 april 2010 gäller ett nytt sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag. Kravet sänks från 100 000 kronor till 50 000 kronor i...

Läs mer
2010-03-09

Säkrast i världen?

Marknadsföringen av Volvo XC60 förbjuds av marknadsdomstolen. Volvo får backning på sitt påstående om att deras bil är "säkrast i världen".

Läs mer
2009-12-04

Nya kassaregister ska stoppa skattefusk

Från årsskiftet måste de flesta företag som har kontantförsäljning ha ett certifierat kassaregister. Endast mycket små företag är undantagna.

Läs mer
2009-12-04

Varning för skojare

Antalet bluffakturor har fördubblats under första halvåret 2009, samtidigt som skojarna bakom bluffen oftast går fria.

Läs mer
2009-12-04

"Det havererade projektet"

Att lågkonjunkturen har lett till ett växande antal reklamationer, skadeståndskrav och tvister var utgångspunkten för vårt juridiska seminarium den 20...

Läs mer
2009-09-29

Stopp för kommunal konkurrens

Regeringen har nu lagt ett lagförslag mot att driva näringsverksamhet i kommunal regi, som om det går igenom skulle börja gälla 1 januari 2010.

Läs mer
2009-09-29

Vilseledande marknadsföring

Får man verkligen i sin marknadsföring hävda att man är bäst, snabbast eller godast?

Läs mer
2009-09-29

Penningtvätt och terrorism

Nu har lagen om penningtvätt utökats att gälla fler aktörer på marknaden, bl.a. bilhandlare.

Läs mer
2009-09-29

Advokathjälp utanför Sverige

Som medlem i International Alliance of Law Firms har vi på Lindmark Welinder tillgång till juridisk expertis från 53 advokatbyråer i över 40 länder ru...

Läs mer
2009-09-29

Skärpta diskrimineringsregler

En ny diskrimineringslag trädde i kraft den 1 januari 2009. För alla arbetsgivare är det viktigt att ta del av den nya lagen, där bl.a. särskiljning p...

Läs mer
2009-05-21

Ägarlägenheter - en ny boendeform

Från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att skapa så kallade ägarlägenheter.

Läs mer
2009-02-01

En modernare rättegång

Reformen "En modernare rättegång" syftar till att effektivisera och modernisera rättegångsförfarandet, samt att anpassa handläggningen till det enskil...

Läs mer
2009-02-01

Byggherren får större arbetsmiljömässigt ansvar

Som en anpassning till EU:s byggplatsdirektiv införs nu nya regler som tvingar byggherren att beakta miljösynpunkter under hela byggprocessen.

Läs mer
2009-01-25

Ny konkurrenslag

den 1 november 2008 infördes en ny konkurrenslag, främst för att effektivisera handläggningen av överträdelser av lagens förbud.

Läs mer
Facebook Twitter
International Alliance of law firms
Advokatfirman Lindmark Welinder AB  Kungsgatan 2C  223 50 Lund   046 15 10 00